V SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Sarajevo, 16-18. decembar 2008. godine

Sekcija I: Entomologija

Uvodno izlaganje: Bažok Renata, Igrc Barčić Jasminka: KUKURUZNA ZLATICA- STVARNOST I STATUS U REPUBLICI HRVATSKOJ

Majdančić Meho, Karić Nedžad, Sinanović Hasan: STATUS KUKURUZNOG PLAMENCA (Ostrinia nubilalis Hb) U ISTOČNOM DIJELU SPREČKOG POLJA

Ivan Ostojić, Mladen Zovko: DUHANOV ŠTITASTI MOLJAC - Bemisia tabaci (Gennadius), NOVI ČLAN ENTOMOFAUNE U BiH

Hrnčić Snježana, Radonjić Sanja, Perović Tatjana, Žanić Katja: LEPTIRASTA VAŠ DUVANA - Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae), PRVI NALAZ U CRNOJ GORI

Šimala Mladen, Masten Milek Tatjana: REZULTATI ISTRAŽIVANJA MOGUĆNOSTI BIOLOŠKOG SUZBIJANJA DUHANOVOG ŠTITASTOG MOLJCA (Bemisia tabaci Gennadius, 1889) NA BOŽIĆNOJ ZVIJEZDI (Euphorbia pulcherrima Willd.)

Kohnić Aida, Šutić Jelena, Buntić Marija: ISTRAŽIVANJE PRISUSTVA I ŠTETNOSTI CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA (Trialeurodes vaporariorum Westw.) NA ODREĐENIM HIBRIDIMA RAJČICE

Smajlović Enes: CVJETNI ŠTITASTI MOLJAC (Trialeurodes vaporariorum Westw.) U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Bulić Perica, Soldo Zdravko, Behmen-Miličević Aida, Glavina Ilija, Bohm Dalibor : MEDITERANSKA VOĆNA MUHA (Ceratitis capitata Wied.) – REZULTATI DVOGODIŠNJEG MONITORINGA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Bjeliš Mario, Seljak Gabrjel: Rhagoletis cingulata L. (Diptera, Tephritidae) - NOVI KARANTENSKI ŠTETNIK U HRVATSKOJ I SLOVENIJI

Masten Milek Tatjana, Šimala Mladen, Korić Bogdan: ŠTITASTE UŠI (Hemiptera: Coccoidea) KAO GOSPODARSKI VAŽNI ŠTETNICI NA AGRUMIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Radonjić Sanja, Hrnčić Snježana, Jović Jelena, Cvrković Tatjana, Krnjajić Slobodan, Toševski Ivo: Scaphoideus titanus Ball  (Auchenorrhyncha, Cicadellidae) NOVA ŠTETOČINA U VINOGRADIMA CRNE GORE

Nedžad Karić: SEKUNDARNI ŠTETNICI – ZNAČAJ I ULOGA U BILJNOJ PROIZVODNJI

Danko Tolić, Ivan Ostojić, Pero Vučić, Ilija Glavina: PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC - Lobesia botrana (Den. et Schiff) I MJERE SUZBIJANJA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Sekcija II: Herbologija

Uvodno izlaganje: Konstantinović Branko, Meseldžija Maja, Mandić Nataša: REZISTENTNOST KOROVSKIH VRSTA NA HERBICIDE

Brkljač Gordana, Trkulja Vojislav, Stojčić Jovo, Radanović Slavko, Rajčević Bojan, Vuković Saša, Ostić Goran: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U USJEVU KUKURUZA TOKOM 2008. GODINE

Samardžija Dragan, Mitrić Siniša: ISPITIVANJE SELEKTIVNOSTI HERBICIDA U ZASADU JAGODE

Vučković Biljana, Mitrić Siniša, Radić Jelena: ZNAČAJ ODREĐIVANJA BANKE SJEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU ZA PLANIRANJE UPOTREBE HERBICIDA

Brkljač Gordana,  Trkulja Vojislav, Ćurković Bojana, Rajčević Bojan, Vuković Saša: REZULTATI MONITORINGA KONCENTRACIJE POLENA AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA TOKOM 2007. I 2008. GODINE

Đikić Mirha, Gadžo Drena, Gavrić Teofil, Pašalić Mirza: ŽIVOTNA SPOSOBNOST  SJEMENA KOROVSKIH BILJAKA

Sekcija III: Fitopatologija

Uvodno izlaganje: Ivanović Mirko, Trkulja Vojislav, Krstić Branka, Stojčić Jovo: UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA POJAVU BOLESTI GAJENIH BILJAKA

Tihomir Miličević, Bogdan Cvjetković: DUGOGODIŠNJI MONITORNIG REZISTENTNOSTI FITOPATOGENE GLJIVE Botrytis cinerea NA FUNGICIDE U HRVATSKOJ

Lević Jelena, Stanković Slavica, Krnjaja Vesna, Bočarov-Stančić Aleksandra, Tančić Sonja: UČESTALOST VRSTA RODA FUSARIUM I NJIHOVIH MIKOTOKSINA U ZRNU PŠENICE U SRBIJI

Stojčić Jovo, Trkulja Vojislav, Mandić Dragan, Rajčević Bojan: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI FUNGICIDA ZA SUZBIJANJE PATOGENA PŠENICE NA PODRUČJU BANJALUČKE REGIJE TOKOM 2008. GODINE

Milošević Drago:  ZAŠTITA KROMPIRA OD OD PROUZROKOVAČA BOLESTI U PROCESU PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA

Potočnik Ivana, Rekanović Emil, Milijašević Svetlana, Todorović Biljana i Stepanović Miloš: PROUZROKOVAČI TRULEŽI ŠAMPINJONA (Agaricus bisporus (Lange (Imbach)) U SRBIJI I NJIHOVA OSETLJIVOST NA FUNGICIDE

Lolić Biljana, Bulajić Aleksandra, Đekić Ivana, Vučurović Ana, Đurić Gordana i Krstić Branka: ULOGA KOMPLEKSA Phytophthora spp. U SUŠENJU I PROPADANJU MALINE U REPUBLICI SRPSKOJ

Nedeljko Latinović, Jelena Latinović, Zora Vučinić: RASPROSTRANJENOST ESKA OBOLJENJA U CRNOJ GORI

Gajić Sanja, Trkulja Vojislav, Ivanović Mirko, Rajčević Bojan, Vasić Tanja: MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA IZOLATA  Eutypa lata (Pers.: Fr.) et C. Tul.PROUZROKOVAČA SUŠENJA I IZUMIRANJA (˝EUTIPOZE˝) VINOVE LOZE

Sarajlić Fadila, Peljto Amela: ISTRAŽIVANJE EPIDEMIOLOGIJE NOVOG IZOLATA POVEZANOG SA KOVRDŽAVOŠĆU LIŠĆA VINOVE LOZE

Sarajlić Fadila, Peljto Amela: ODREĐIVANJE MOLEKULARNE TEŽINE PROTEINSKOG OMOTAČA NOVOG IZOLATA UZOČNIKA KOVRDŽAVOSTI LIŠĆA VINOVE LOZE

Sekcija IV: Inovacije u zaštiti bilja

Peljto Amela, Trkulja Vojislav, Ostojić Ivan, Karić Nedžad, Dautbašić Mirza, Treštić Tarik, Stojčić Jovo, Šoše Selma, Pejičić Jadranka: NEOPHODNOST IZRADE I SPROVOĐENJA PROGRAMA POSEBNOG NADZORA KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Trkulja Vojislav, Rajčević Bojan, Peljto Amela, Ostojić Ivan: PROCJENA RIZIKA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA ZA ZDRAVLJE LJUDI I BIOLOŠKU RAZNOVRSNOST

Sekcija V: Integralna zaštita bilja

Karić Nedžad: FITOFARMACEUTSKA SREDSTVA I INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Glavić Midhat: INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA KAO BITAN SEGMENT „GLOBALGAP“ STANDARDA

Jerković Zoran: PRAKTIČNI MODEL PRAVOVREMENE PROGNOZE ŠTETA OD PARAZITA PŠENICE U SEMIARIDNOM REGIONU

Kurtović Enes: METODE SAVJETODAVNOG RADA KORIŠTENE U EDUKACIJI FARMERA NA PODRUČJU OPŠTINE SANSKI MOST S CILJEM NAPUŠTANJA UPOTREBE ATRAZINSKIH PREPARATA U ZAŠTITI KUKURUZA OD KOROVA

Haseljić Sanel, Festić Husnija: ZAŠTITA VOĆAKA U PERIODU MIROVANJA                

Sekcija VI:  Integralna zaštita  šuma

Uvodno izlaganje: Glavaš Milan: NAJBROJNIJI UZROČNICI TRULEŽI DRVA U HRVATSKOJ

Treštić Tarik, Dautbašić Mirza i Mujezinović Osman: ZDRAVSTVENO STANJE ZELENILA NA PODRUČJU VOGOŠĆE

Usčuplić Midhat: UTICAJ TURIZMA NA ZDRAVSTVENU SLIKU ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Margaletić Josip, Božić Mario, Jazbec Anamarija, Čavlović Juro, Glavaš Milan, Grubešić Marijan, Vucelja Marko: UTJECAJ SITNIH GLODAVACA NA SMANJENJE RADIJALNOG PRIRASTA KOD POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl)

Nikolov Nikola: FOREST FIRES IN THE REGION OF EAST SOUTHEAST EUROPE AND CAUCASUS AND PROBLEMS WITH FIRE MANAGEMENT ON TERRAIN CONTAMINATED BY UNEXPLODED OBJECTS (UXO)

Lista postera

Inđić Dušanka,  Vuković Slavica, Bursić Vojislava, Šunjka Dragana i Đuričić Snežana: PROBLEMI U SUZBIJANJU ZELENE LISNE VAŠI JABUKE (Aphis pomi De Geer)

Kohnić Aida, Polić Tonči, Franić Milan: POJAVA ODREĐENIH ŠTETNIKA NA SMOKVI I POTREBA ZA NJIHOVIM SUZBIJANJEM

Kovačević Zlatan, Šumatić Nada, Mitrić Siniša, Vučković Biljana: UTVRĐIVANJE PRISUSTVA I RASPROSTRANJENOSTI INVAZIVNIH I EKONOMSKI ŠTETNIH KOROVA NA SJEVERNOM DIJELU TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE SA PRIJEDLOGOM MJERA SUZBIJANJA       

Đurašinović Goran, Nožinić Miloš, Trkulja Vojislav, Pržulj Novo, Brkljač Gordana: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U JAROM OVSU NA LOKALITETU MANJAČA TOKOM 2008. GODINE

Ivica Đalović, Vaskrsija Janjić, Drago Milošević, Zoran Broćić: EFIKASNOST HERBICIDA RAZLIČITOG MEHANIZMA DELOVANJA U SUZBIJANJU KOROVA U KROMPIRU

Danijela Petrović,  Ana Karačić, Zlatko Kovačević, Aida Kohnić, Nevenko Herceg: ZNAČAJ KOROVA KAO DOMAĆINA ŠTETNE ENTOMOFAUNE I NEMATODA

Nožinić Miloš, Pržulj Novo: OTPORNOST JAROG OVSA PREMA POPULACIJI Puccinia coronata f.sp. avenae PROUZROKOVAČU LISNE RĐE OVSA

Stanković Slavica, Lević Jelena, Petrović Tijana: TOKSIKOLOŠKI PROFIL KOMPLEKSNE VRSTE Gibberellafujikuroi POREKLOM SA KUKURUZA U SRBIJI

Budakov Dragana, Stojšin Vera, Bagi Ferenc: SEKVENCIONIRANJE ITS REGIONA rDNK U CILJU IDENTIFIKACIJE IZOLATA RHIZOCTONIASOLANI SA KORENA ŠEĆERNE REPE

Peljto Amela, Sarajlić Fadila: TBIA (Tissue Blot Immunoassay) KIT - NOVI BRZI TEST ZA DOKAZIVANJE VIRUSA NA LEGUMINOZAMA

Ćota Josip, Lokvančić Lejla, Omanović Minela, Krajina Emina: UTICAJ VIRUSA NA KVALITET I PRINOS SJEMENSKOG KROMPIRA U FBiH

Rekanović Emil, Stepanović Miloš, Potočnik Ivana, Milijašević Svetlana i Tod orović Biljana: Infinito SC® - NOVI fungicid za suzbijanje proUzrokovača plamenjače krompira (Phytophthorainfestans) I CRNE PEGAVOSTI (Alternariasolani) KROMPIRA I PARADAJZA

Bursić Vojislava, Šunjka Dragana, Lazić Sanja, Vuković Slavica: UPOREDNO ODREĐIVANJE FLUOROHLORIDONA U FORMULACIJAMA  TEČNOM (HPLC-DAD) I GASNOM (GC-FID) HROMATOGRAFIJOM

Karačić Ana, Petrović Danijela: LISNA NEMATODA KRIZANTEME

Brzica Mirjana: ALERGENE TVARI BILJAKA