VI SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI - Tuzla, 8.-10. decembar 2009. godine

Sekcija I: Uvodni referati

Midhat Usčuplić: ZAŠTITA ŠUMA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Bogdan Cvjetković, Tihomir Miličević: MOGUĆNOSTI ZAŠTITE POVRĆA OD ŠTETOČINJA IZ TLA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA

Mirko Ivanović, Vojislav Trkulja, Branka Krstić, Aleksandra Bulajić: NOVIJA SAZNANJA O MONILIOZI KOŠTIČAVIH VOĆAKA – NOVI POGLED NA STARU BOLEST

Sekcija II: Zakonodavstvo

Sejad Mačkić, Nihada Ahmetović: PROCJENA ZDRAVSTVENIH RIZIKA OD ZEARALENONA U HRANI

Anamarija Džidić: EUROPSKE INTEGRACIJE, PREGOVORI I USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Selma Šoše: JOŠ JEDNOM O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA, LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I REGULIRANIH OBJEKATA

Mirsad Čindrak: LEGISLATIVA O PESTICIDIMA U EU SA OSVRTOM NA BIH

Sejad Mačkić, Nihada Ahmetović, Mirsad Čindrak: PRISUSTVO PESTICIDA U MLINSKO-PEKARSKIM PROIZVODIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić, Bojan Rajčević, Amela Peljto, Ivan Ostojić:GENETIČKI MODIFIKOVANE BILJKE – AKTUELNO STANJE U SVIJETU I BOSNI I HERCEGOVINI

Sekcija II: Integralna zaštita šuma

Josip Margaletić, Marko Vucelja, Linda Bjedov: MJERE ZAŠTITE OD SITNIH GLODAVACA U ŠUMARSTVU HRVATSKE U SKLADU SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA

Milan Glavaš:ŠUMSKI POŽARI  NA HRVATSKOM KRŠU PREMAVLASNICIMA ZEMLJIŠTA

Milivoj Franjević: MONITORING BOROVOG SRČIKARA T. destruens  Woll.U RAZDOBLJU 2006-2009. GODINE NA ALEPSKOM BORU Pinus halepensis Mill.

Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić: SITNI GLODARI U ŠUMAMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Neđo Ilić:O SUŠENJU HRASTA KITNJAKA [Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein] NA MOTAJICI

Seada Kantić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić: ISTRAŽIVANjE MINERA LISTA NA ZELENIM POVRŠINAMA URBANIH PROSTORA

Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Osman Mujezinović: AZIJSKE STRIŽIBUBE (Anoplophora glabripennis MotschulskyiAnoplophora chinensis Forster) - DOLAZE!?

Nedjo Ilić, Rada Maunaga: ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 2006-2008. GODINA

Ilija Milijević, Neđo Ilić: SJEMENSKI CENTAR DOBOJ – SAVREMENA PROIZVODNJA ŠUMSKOG SJEMENA

Tarik Treštić, Mirza Dautbašić i Osman Mujezinović: Chalara fraxinea Kowalski – UZROČNIK BOLESTI JASENA U EVROPI S POSEBNIM OSVRTOM NA ŠIRENJE PATOGENA

Sekcija III: Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija

Danko Tolić, Ivan Ostojić: DOZA PESTICIDA I UTROŠAK ŠKROPIVA  U ZAŠTITI VINOVE LOZE

Enes Kurtović: PROBLEMATIKA UKLANJANJA AMBALAŽE FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA

Aida Kohnić, Jadranka Pejičić, Nedžad Karić, Marija Buntić: ISTRAŽIVANJE UČINKOVITOSTI NOVIH AKTIVNIH TVARI PROTIV
CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA (Trialeurodes vaporariorum West.)

Sekcija IV: Fitopatologija

Drago Milošević: VIRUSI KAO LIMITIRAJUĆI ČINIOCI PROIZVODNJE SEMENSKOG KROMPIRA U DRŽAVAMA REGIONA -STANJE I MOGUĆNOST SUZBIJANJA

Ivanka ČizmićVAŽNOST SMRDLJIVE SNIJETI PŠENICE (Tilletia spp.) DANAS I OPASNOST OD INDIJSKE SNIJETI (Tilletia indica Mitra)

Jelena Bošković, Momčilo Bošković, Željana Prijić: SELEKCIJA NA OTPORNOST PREMA Puccinia Triticina PŠENICE AKAMULACIJOM GENA OTPORNOSTI

Zemira Delalić, Vildana Jogić, Mile Dardić: UTICAJ PATOGENA Phytophthora infestans (Mont.) de Bary NA PRINOS I KVALITET ODABRANIH HIBRIDA PARADAJZA I SORTE NOVOSADSKI JABUČAR

Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić, Jelena Mihić, Dragana Kovačić: POJAVA PJEGAVOSTI LISTA LUBENICE U LIJEVČE POLJU TOKOM 2009. GODINE

Branka Krstić, Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Danijela Ristić, Janoš Berenji: VIRUSI ULJANE TIKVE U SRBIJI

Tihomir Miličević, Bogdan Cvjetković: POVIJEST ISTRAŽIVANJA FITOPATOGENIH GLJIVA U BOSNI I HERCEGOVINI I SUSJEDNIM PODRUČJIMA

Jelena Poštić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić: UTJECAJ ETERIČNIH ULJA NA PORAST Fusarium spp.

Nedeljko Latinović, Jelena Latinović, Zora Vučinić: UTICAJ ESKA OBOLJENJA SMANJENJE PRINOSA VINOVE LOZE

Vojislav Trkulja, Jovo Stojčić, Dragiša Bašić, Jelena Mihić, Dragana Kovačić: POJAVA ANTRAKNOZE PLODA TREŠNJE NA PODRUČJU POTKOZARJA TOKOM 2009. GODINE

Sanja Gajić, Mirko Ivanović, Vojislav Trkulja, Tanja Vasić:VRSTE RODA Botryosphaeria – PROUZROKOVAČI RAKA I IZUMIRANJA ČOKOTA VINOVE LOZE

Suzana Babić, Biljana Lolić, Duška Delić: MONITORING VIRUSA ŠARKE ŠLJIVE U RASADNICIMA

Jelena Turk, Biljana Lolić, Duška Delić: MONITORING FITOPLAZMI ŽUTILA VINOVE LOZE U VINOGRADIMA REPUBLIKE SRPSKE

Sekcija IV: Entomologija

Renata Bažok, Jasminka Igrc Barčić: ŽIČNJACI – PROŠLOST ILI BUDUĆA PRIJETNJA?

Marija Ivezić, Ivana Majić, Mirjana Brmež, Emilija Raspudić: PREPORUKE AKCIJSKOG I ISTRAŽIVAČKOG PLANA RADI KONTROLE KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) U EUROPI 

Sanja Radonjić, Snježana Hrnčić: Luperomorpha xanthodera Fairmaire (Coleoptera, Chrysomelidae) NOVA VRSTA BUVAČA U CRNOJ GORI

Ivan Ostojić, Mladen Zovko, Danijela Petrović: REZULTATI TROGODIŠNJEG MONITORINGA DUHANOVOG ŠTITASTOG MOLJCA  (Bemisia tabaci Gennadius), NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH

Nino Rotim, Ana Karačić, Ivan Ostojić: BRESKVIN MOLJAC (Anarsia lineatella, Zeller) ZNAČAJNIJI ŠTETNIK U NASADIMA BAJAMA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Enes Smajlović: PPRISUSTVO ZELENE BRESKVINE UŠI (Myzus persicae Sulz.) U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Dragana Kovačić, Jovo Stojčić, Vojislav Trkulja, Jelena Mihić: POJAVA STRIŽIBUBE LIJESKE (Oberea linearis L.) U REPUBLICI SRPSKOJ TOKOM 2009. GODINE

Meho Majdančić, Nedžad Karić, Midhat Glavić: BROJNOST POPULACIJE I ŠTETNOST PLAMENCA KUKURUZA (Ostrinia nubilalis Hb) U ISTOČNOM DIJELU SPREČKOG POLJA       

Sanel Haseljić, Nedžad Karić, Amela Peljto: SUZBIJANJE TRIPSA DUHANA (Thrips tabaci Lindemann)

Nedžad Karić: EKONOMSKI ZNAČAJ GRINJA U BILJNOJ PROIZVODNJI

Štefan Týr, Milan Macák, Vaskrsija Janjić, Ivica Đalović: UTICAJ AGROTEHNIČKIH MERA NA KOLIČINU I VERTIKALNU RASPROSTRANJENOST SEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU

Draženka Jurković, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić: PARAZITNA MIKOPOPULACIJA NA KOROVIMA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Mirjana Sabo, Josipa Hećimović, Ines Banjari, Zlata Milaković: USPOREDBI S Medicago sativa L. i Trifolium pratense L.

Ana Karčić, Aida Kohnić, Mirha Đikić, Drena Gadžo, Lutvija Karić: Orobanche ramosa (VOLOVOD, ZUMBUL, KONOPLJINA VODNJAČA): DISTRIBUCIJA, BIOLOGIJA I KONTROLA

Adisa Bećar, Mirha Đikić, Drena Gadžo, Husein Berberović, Teofil Gavrić: ČIČOKA (Heliantus tuberosus) – KOROV ILI KULTURNA BILJKA

Petrović Danijela, Herceg Nevenko, Kovačević Zlatko: LJETNJI ASPEKT KOROVSKE FLORE MASLENIKA NEUMA

Mirza Pašalić, Mirha Đikić: OTROVNI KOROVI

Sekcija V: Integralna zaštita bilja

Perica Bulić, Jadranka Pejičić, Aida Behmen- Miličević, Dalibor Böhm, Ivana Batinić, Ivan Ostojić: PRAĆENJE  POJAVE I BROJNOSTI ŠTETNIKA UREĐAJEM ASS-ISS

Nijaz Suljić, Amela Peljto, Mirsad Mujković, Lejla Lokvančić: MONITORING Venturia inaequalis NA VOĆNOM ZASADU FEDERALNOG ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO, LOKALITET - BUTMIR

Aida Kohnić, Ana Karačić, Željko Prce, Mario Kraljević, Ivan Marinović, Ivan Kozina: POJAVA PALEŽI GROŽĐA U MJESECU SRPNJU 2009. I MOGUĆI UZROCI TE POJAVE

Perica Bulić, Aida Behmen- Miličević, Dalibor Böhm, Ivana Batinić, Ivan Ostojić, Bjeliš Mario: TEHNOLOŠKE I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI PRIMJENE “SIT“ METODE U BORBI PROTIV MEDITERANSKE VOĆNE MUHE (Ceratitis capitata Wied.) U DOLINI  NERETVE

Edham Hodžić: PROBLEMI ZAŠTITE BILJA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

Sanja Kahvedžić, Aida Smailagić: MOGUĆNOSTI GIS-A  U POLJOPRIVREDI

Lista postera

Slavica Vuković, Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka: PRIMENA PIRETROIDA U SUZBIJANJU REPIČINOG SJAJNIKA

Dragana Šunjka, Sanja Lazić, Mira Pucarević, Vojislava Bursić, Slavica Vuković: PRISUSTVO ATRAZINA I NJEGOVIH METABOLITA U PODZEMNIM VODAMA REGIONA MAČVE (Republika Srbija)

Krnjajić Slobodan, Mitrović Milana, Cvrković Tatjana, Jović Jelena, Petrović Anđeljko, Krstić Oliver, Toševski Ivo: SUZBIJANJE LARAVA CIKADE Scaphoideus titanus VEKTORA ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE (Flavescence dorée)

Dragiša Milošev, Ivica Đalović, Srđan Šeremešić: UTICAJ SISTEMA OBRADE ZEMLJIŠTA NA ZAKOROVLJENOST USEVA KUKURUZA

Branimir Nježić: NEMATODE KAO AGENSI U BIOLOŠKOJ KONTROLI ŠTETNIH ORGANIZAMA

Mirjana Brzica: ISHRANA  BILJAKA I SMANJENJE EMISIJE CO2

Slađana Petronić, Vesna Milić: ADVENTIVNE KOROVSKE VRSTE NA PODRUČJU ISTOČNOG SARAJEVA

Vesna Milić, Slađana Petronić: UTICAJ NEKIH AGROTEHNIČKIH MJERA NA KOROVSKU SINUZIJU KROMPIRA

Minela Omanović, Boško Gaćeša, Zlatka Alić: ULOGA FEROMONSKIH KLOPKI KOD UTVRĐIVANJA PRVE POJAVE, DINAMIKE I GUSTINE POPULACIJE ŠLJIVINOG SAVIJAČA (Grapholita funebrana) U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SARAJEVA

Mirsad Mujković, Lejla Lokvančić, Emina Krajina, Nijaz Suljić: TRANSLOKACIJA VIRUSA IZ CIME U GOMOLJE  KROMPIRA

Mirsad Mujković, Emina Krajina, Lejla Lokvančić, Nijaz Suljić: EKONOMSKI NAJŠTETNIJI VIRUSI  SJEMENSKOG KROMPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Nijaz Suljić, Mirsad Mujković: ELISA TEST Erwinia amylovora NA KRUŠCI

Anesa Jerković-Mujkić, Osman Delić, Renata Bešta, Enad Korjenić: NALAZ MIJEŠANE VIRUSNE INFEKCIJE NA CRNOJ ZOVI (Sambucus nigra L.)

Josip Ćota,  Amela Peljto: OSJETLJIVOST KULTIVARA NA INFEKCIJU Phytophthora infestans (Mont) DeBary

Lačok Nada, Zlata Klokočar Šmit: In vitro METOD ISPITIVANJA DEJSTVA BIOLOŠKOG PREPARATA NA Sclerotinia sclerotiorum Lib. de Bary U SUNCOKRETU

Đorđe Glamočlija, Jela Ikanović, Vojislav Trkulja, Gordana Kulić, Slobodan Dražić: MOGUĆNOST GAJENJA KVINOJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Meho Majdančić, Fehro Mustabašić: EFIKASNOST RASTVORA OKSALNE KISELINE U KONTROLI  VAROE (Varroa  jacobsoni Oud.)  NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

Nejra Puščul, Mirudin Ibrišimović, Aida Delić Šarić, Melida Šalo, Emin Rustemović, Ilda Terzić: GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI KOŠTIĆAVIH VOĆAKA NA VIRUS ŠARKE (PPV)